ಅಪಾರ್ಥಗಳು – Edible Oil, ಶೇಪಿಣಿ, Northen Alliance, ಅಲೆಗ್ಝಾಂಡರ್, ನಾರ್ತಿಂಡಿ, ನಾರ್ತಿಂಡಿಯನ್

Edible Oil : ಎಡೆಬಲ್ಲ ಆಯಿಲ್, ತುಪ್ಪ

 

ಶೇಪಿಣಿ : ಉತ್ತಮವಾಗಿ ‘ಫಿಗರ್’, ಶೇಪ್ maintain ಮಾಡಿರುವಾಕೆ

 

Northen allaiacne : ನಾರದನ ತಂಡ

 

ಅಲೆಗ್ಝಾಂಡರ್ : ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯೆಬ್ಬಿಸಿ ಅಲೆಡಾಡಿದಾತ.

 

ನಾರ್ತಿಂಡಿ : ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ತಿಂಡಿ

 

ನಾರ್ತಿಂಡಿಯನ್ : ನಾರ್ತಿಂಡಿ ಭಕ್ಷಕ